Toán 11 Ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Toán 11 Ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
1. Tóm tắt lí thuyết

1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
a) Khái niệm mở đầu – Trang giấy, mặt bảng đen, mặt hồ lặng gió, mặt bàn… cho ta …

Home Source Education online