[HK1-LY11] 1eV (electron – vôn) là động năng mà một electron thu thêm được khi nó chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực điện trường giữa hai điểm có hiệu điện thế 1V. Đổi đơn vị ta được


[HK1-LY11] 1eV (electron – vôn) là động năng mà một electron thu thêm được khi nó chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực điện trường giữa hai điểm có hiệu điện thế 1V. Đổi đơn vị ta được – Học trắc nghiệmSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *