Giải Bài 7 Trang 38 Chuyên đề Học Tập Toán 10 – Cánh Diều>


Đề bài

Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển của:

a) \({\left( {a + b} \right)^8}\)

b) \({\left( {a + b} \right)^9}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Công thức nhị thức Newton: \({(a + b)^n} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n – 1}}b + … + C_n^{n – 1}a{b^{n – 1}} + C_n^n{b^n}\)

Hệ số thứ k của biểu thức là \(C_n^{n – k}{a^k}{b^{n – k}}\)

Hệ số lớn nhất trong khai triển là hệ số lớn hơn hệ số đứng sau và đứng trước nó

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(C_8^0 < C_8^1 < C_8^2 < … < C_8^4\) và \(C_8^4 > C_8^5 > C_8^6 > … > C_8^8\)

Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển \({\left( {a + b} \right)^8}\) là \(C_8^4 = 70\)

a) Ta có \(C_9^0 < C_9^1 < C_9^2 < … < C_9^4 = C_9^5\) và \(C_9^5 > C_9^5 > C_9^7 > … > C_9^9\)

Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển \({\left( {a + b} \right)^9}\) là \(C_9^4 = C_9^5 = 126\)Source link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *