Đề thi HK1 môn GDKT & PL 10 KNTT năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ


 • Câu 1:

  Ngân sách nhà nước hình thành và phát triển gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của đối tượng nào?

 • Câu 2:

  Đối với một quốc gia, ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung với quy mô như thế nào?

  • A.
   Nhỏ nhất.

  • B.
   Lớn nhất.

  • C.
   Vừa và nhỏ.

  • D.
   Lúc lớn lúc nhỏ.

 •  

 • Câu 3:

  Ngân sách nhà nước có vai trò như thế nào đối với một quốc gia?

  • A.
   Là nguồn lực để duy trì bộ máy nhà nước.

  • B.
   Là động lực để duy trì nền kinh tế tư bản.

  • C.
   Là vấn đề thiết yếu để ổn định an sinh xã hội.

  • D.
   Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của một đất nước.

 • Câu 4:

  Quan điểm nào dưới đây đúng về ngân sách nhà nước?

  • A.
   Ngân sách nhà nước là toàn bộ vốn của người dân trong một quốc gia.

  • B.
   Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp để chi dùng cho các mục đích đã có trong kế hoạch.

  • C.
   Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

  • D.
   Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia để dự phòng thiên tai, dịch bệnh.

 • Câu 5:

  Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước?

  • A.
   Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo Luật Ngân sách nhà nước.

  • B.
   Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước.

  • C.
   Nhà nước sẽ hoàn trả trực tiếp cho người dân những khoản mà họ đã đóng góp vào ngân sách nhà nước.

  • D.
   Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội.

 • Câu 6:

  Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước?

  • A.
   Ngân sách nhà nước cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.

  • B.
   Ngân sách nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.

  • C.
   Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.

  • D.
   Ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội.

 • Câu 7:

  Vai trò của ngân sách nhà nước thể hiện như thế nào trong những trường hợp sau: Chính phủ họp bàn xây dựng lộ trình tăng lương cho cán bộ công chức, viên chức?

  • A.
   Cung cấp tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.

  • B.
   Là công cụ để điều tiết thị trường.

  • C.
   Bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.

  • D.
   Điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.

 • Câu 8:

  Vai trò của ngân sách nhà nước thể hiện như thế nào trong những trường hợp sau: Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

  • A.
   Cung cấp tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.

  • B.
   Là công cụ để điều tiết thị trường.

  • C.
   Bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.

  • D.
   Điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.

 • Câu 9:

  Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là gì?

 • Câu 10:

   Đâu không phải là nội dung về vai trò của ngân sách nhà nước?

  • A.
   Công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường.

  • B.
   Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,… và một số nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết.

  • C.
   Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,… và một số nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết.

  • D.
   Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.

 • Câu 11:

  Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước?

  • A.
   Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp.

  • B.
   Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

  • C.
   Chỉ nộp đầy các khoản thuế khi được yêu cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật.

  • D.
   Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 • Câu 12:

  Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở nào?

  • A.
   Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

  • B.
   Luật Ngân sách nhà nước.

  • C.
   Luật Bồi thường nhà nước.

  • D.
   Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

 • Câu 13:

  Mục đích chính của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì?

  • A.
   Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

  • B.
   Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của tổ chức.

  • C.
   Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp.

  • D.
   Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của cá nhân.

 • Câu 14:

  Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?

 • Câu 15:

  Nguồn thu chủ yếu nhất của ngân sách nhà nước là gì?

 • Câu 16:

  Phương án nào dưới đây nói đến vai trò của thuế?

  • A.
   Tăng cường lạm phát.

  • B.
   Điều tiết thu nhập.

  • C.
   Mở rộng thị trường.

  • D.
   Hỗ trợ an sinh.

 • Câu 17:

  Phương án nào dưới đây không thuộc vai trò của thuế?

  • A.
   Kiềm chế lạm phát.

  • B.
   Điều tiết kinh tế.

  • C.
   Kích thích đầu tư.

  • D.
   Đẩy mạnh đầu cơ tích trữ.

 • Câu 18:

  Phương án nào sau đây không thuộc một trong các loại thuế của nước ta?

  • A.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • B.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • C.
   Thuế nhập khẩu.

  • D.
   Thuế hộ gia đình.

 • Câu 19:

  Phương án nào sau đây thuộc một trong các loại thuế của nước ta?

  • A.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • B.
   Thuế lao động.

  • C.
   Thuế lao động nước ngoài.

  • D.
   Thuế bình ổn giá.

 • Câu 20:

  Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước là thực hiện loại thuế nào sau đây?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế bảo vệ môi trường.

  • C.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • D.
   Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

 • Câu 21:

  Thuế tính trên giá trị tăng thêm của ô tô phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng là thực hiện loại thuế nào sau đây?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế bảo vệ môi trường.

  • C.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • D.
   Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

 • Câu 22:

  Do doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô nên phải nộp thuế nào sau đây?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế bảo vệ môi trường.

  • C.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • D.
   Thuế nhập khẩu.

 • Câu 23:

  Nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng biện pháp đánh thuế suất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ đặc biệt, nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hóa, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước là thực hiện loại thuế nào sau đây?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế bảo vệ môi trường.

  • C.
   Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  • D.
   Thuế nhập khẩu.

 • Câu 24:

  Vì sao xe ô tô phải nộp thuế bảo vệ môi trường?

  • A.
   Vì xe ô tô gây ô nhiễm do khí thải tạo ra khi sử dụng xăng dầu.

  • B.
   Vì xe ô tô là phương tiện giao thông được sử dụng nhiều.

  • C.
   Vì xe ô tô là phương tiện được nhập khẩu từ nước ngoài.

  • D.
   Vì xe ô tô dễ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao thông.

 • Câu 25:

  Những mặt hàng nào cần phải nộp thuế bảo vệ môi trường?

  • A.
   Mặt hàng gây tác động xấu đến môi trường.

  • B.
   Mặt hàng có giá trị cao.

  • C.
   Mặt hàng góp phần bảo vệ môi trường.

  • D.
   Mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài.

 • Câu 26:

  Trong các chủ thể dưới đây, chủ thể nào cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

  • A.
   Anh T có mức thu nhập cá nhân là 7 triệu/tháng.

  • B.
   Chị M có mức thu nhập cá nhân là 12 triệu/tháng.

  • C.
   Ông N có mức thu nhập cá nhân là 30 triệu/tháng.

  • D.
   Chị K có mức thu nhập cá nhân là 4,5 triệu/tháng.

 • Câu 27:

  Chị P làm nhân viên văn phòng có mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Trong trường hợp này, chị P phải đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu phần trăm?

  • A.
   5%.

  • B.
   10%.

  • C.
   15%.

  • D.
   20%.

 • Câu 28:

  Nhà nước thu thuế thu nhập đặc biệt nhằm mục đích nào sau đây?

  • A.
   Điều tiết việc sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

  • B.
   Kích thích sản xuất, tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu.

  • C.
   Làm gián đoạn quá trình sản xuất hàng hóa đặc biệt.

  • D.
   Làm gián đoạn quá trình sử dụng dịch vụ đặc biệt.

 • Câu 29:

  Anh K có tổng thu nhập mỗi tháng là 20 triệu đồng, trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh, anh K phải nộp thuế 150 000 đồng/ tháng.Trong trường hợp này, anh K đang thực hiện nghĩa vụ đóng loại thuế nào sau đây?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  • C.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • D.
   Thuế bảo vệ môi trường.

 • Câu 30:

  Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?

  • A.
   Bắt buộc.

  • B.
   Tự nguyện.

  • C.
   Không bắt buộc.

  • D.
   Cưỡng chế.

 • Câu 31:

  Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • C.
   Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  • D.
   Thuế nhập khẩu.

 • Câu 32:

  Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hóa được gọi là gì?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • C.
   Thuế nhập khẩu.

  • D.
   Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Câu 33:

  Doanh nghiệp sản xuất ô tô A bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, tử máy khói bụi từ xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế bảo vệ môi trường.

  • C.
   Thuế nhập khẩu.

  • D.
   Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Câu 34:

  Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?

  • A.
   Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • B.
   Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

  • C.
   Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

  • D.
   Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

 • Câu 35:

  Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?

 • Câu 36:

  Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó được gọi là gì?

  • A.
   Thuế giá trị gia tăng.

  • B.
   Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • C.
   Thuế thu nhập cá nhân.

  • D.
   Thuế bảo vệ môi trường.

 • Câu 37:

  Người nộp thuế bao gồm những đối tượng nào?

  • A.
   Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

  • B.
   Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

  • C.
   Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

  • D.
   Cả A, B, C đều đúng.

 • Câu 38:

  Hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội gì?

  • A.
   Hình sự.

  • B.
   Dân sự.

  • C.
   Hành chính.

  • D.
   Kỉ luật.

 • Câu 39:

  Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích nào sau đây?

 • Câu 40:

  Mục đích hoạt động là tạo ra lợi nhuận thông qua mua bán, sản xuất, kinh doanh hàng hoá/dịch vụ,…là đang nói đến đặc điểm nào của doanh nghiệp?

  • A.
   Tính hợp pháp.

  • B.
   Tính kinh doanh.

  • C.
   Tính tổ chức.

  • D.
   Tính cạnh tranh. • Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *