Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 KNTT năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Trung Trực


 

 • Câu 1:

  Yếu tố nào dưới đây tạo nên “khoảng cách” giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử? 

  • A.
   Tính chủ quan và luôn biến đổi của hiện thực lịch sử. 

  • B.
   Quy luật phát triển của các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 

  • C.
   Mục đích và thái độ của người nghiên cứu lịch sử. 

  • D.
   Sự thay đổi theo thời gian của hiện thực lịch sử. 

 • Câu 2:

  Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Sử học?

  • A.
   Cung cấp tri thức khoa học cho con người. 

  • B.
   Tái hiện lại những sự kiện trong quá khứ. 

  • C.
   Truyền bá những giá trị truyền thống tốt đẹp. 

  • D.
   Góp phần dự báo về tương lai của nhân loại. 

 •  

 • Câu 3:

  Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

  • A.
   các hành tinh trong hệ Mặt Trời. 

  • B.
   các loài sinh vật trên Trái Đất. 

  • C.
   toàn bộ quá khứ của loài người. 

  • D.
   quá trình hình thành Trái Đất. 

 • Câu 4:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chức năng của Sử học? 

  • A.
   Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ. 

  • B.
   Rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại. 

  • C.
   Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cho con người. 

  • D.
   Dự báo về tương lai của con người và xã hội loài người. 

 • Câu 5:

  Sử học là

  • A.
   khoa học nghiên cứu về quá khứ của loài người. 

  • B.
   tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. 

  • C.
   tất cả những gì đã và đang diễn ra ở hiện tại. 

  • D.
   khoa học nghiên cứu về lịch sử các loài sinh vật. 

 • Câu 6:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống của con người? 

  • A.
   Giúp con người sáng tạo lịch sử cho phù hợp với xã hội hiện tại. 

  • B.
   Cung cấp những thông tin hữu ích về quá khứ xã hội loài người. 

  • C.
   Giúp con người biết được nguồn gốc của bản thân, gia đình. 

  • D.
   Góp phần tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa cộng đồng. 

 • Câu 7:

  Tri thức lịch sử có điểm gì tương đồng với nhận thức lịch sử? 

  • A.
   Là duy nhất và không thay đổi theo thời gian. 

  • B.
   Là toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ. 

  • C.
   Là những hiểu biết của con người về quá khứ. 

  • D.
   Không dựa vào ý muốn chủ quan của con người. 

 • Câu 8:

  Tri thức lịch sử mang đặc điểm nào sau đây? 

  • A.
   Rộng lớn và đang dạng. 

  • B.
   Không bao giờ biến đổi. 

  • C.
   Chỉ mang tính chủ quan. 

  • D.
   Chỉ mang tính khách quan. 

 • Câu 9:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời? 

  • A.
   Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng. 

  • B.
   Tri thức về lịch sử phát triển không ngừng. 

  • C.
   Giúp con người sáng tạo ra hiện thực lịch sử. 

  • D.
   Giúp mở rộng và làm giàu tri thức lịch sử. 

 • Câu 10:

  Bộ phim nào sau đây sử dụng chất liệu là tri thức lịch sử? 

  • A.
   Thương ngày nắng về. 

  • B.
   Hương vị tình thân. 

  • C.
   Hoa hồng trên ngực trái. 

  • D.
   Lý Công Uẩn: Đường tới Thăng Long. 

 • Câu 11:

  Ngành Địa lí – Địa chất có vai trò như thế nào đối với Sử học? 

  • A.
   Cung cấp các phương pháp phân tích, định lượng nhằm xử lí số liệu. 

  • B.
   Cung cấp tri thức về quá trình làm ra lịch và cách tính thời gian. 

  • C.
   Cung cấp dữ liệu nghiên cứu về lịch sử khu vực, vùng miền. 

  • D.
   Trình bày và tái hiện lịch sử một cách sinh động và hấp dẫn. 

 • Câu 12:

  Các ngành công nghệ số và viễn thám có vai trò như thế nào đối với Sử học? 

  • A.
   Cung cấp tri thức về quá trình làm ra lịch và cách tính thời gian. 

  • B.
   Tái hiện quá khứ một cách sinh động, hấp dẫn và hiệu quả. 

  • C.
   Cung cấp phương pháp thống kê, đo đạc và tính toán số liệu lịch sử. 

  • D.
   Hỗ trợ tìm kiếm dấu vết, thu thập sử liệu trong nghiên cứu lịch sử. 

 • Câu 13:

  Ngành Hóa học có vai trò như thế nào đối với Sử học? 

  • A.
   Góp phần đoán định niên đại của các di vật lịch sử. 

  • B.
   Cung cấp thông tin về địa hình, khí hậu của các vùng miền. 

  • C.
   Hỗ trợ quá trình tìm kiếm dấu vết của di vật lịch sử. 

  • D.
   Góp phần trình bày và tái hiện lịch sử một cách sinh động. 

 • Câu 14:

  Sử học và các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ có mối liên hệ như thế nào? 

  • A.
   Tồn tại độc lập và tách biệt với nhau. 

  • B.
   Mối liên hệ tương hỗ, tác động qua lại. 

  • C.
   Chỉ có các ngành khoa học tác động đến Sử học. 

  • D.
   Chỉ có Sử học tác động lên các ngành khoa học. 

 • Câu 15:

  Nội dung nào sau đây là một trong những nhân tố chứng minh Sử học là môn khoa học liên ngành? 

  • A.
   Sử học nghiên cứu về toàn bộ đời sống của loài người trong quá khứ trên tất cả các lĩnh vực. 

  • B.
   Sử học do con người sáng tạo ra trên cơ sở nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng trong quá khứ. 

  • C.
   Sử học là ngành khoa học xã hội, gắn liền với đời sống hiện tại của con người. 

  • D.
   Sử học là ngành khoa học tự nhiên, gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. 

 • Câu 16:

  Sử học cung cấp tri thức, ý tưởng và cảm hứng sáng tạo cho một số ngành công nghiệp văn hóa thông qua 

  • A.
   các nguồn sử liệu.

  • B.
   quan điểm lịch sử.

  • C.
   phương pháp nghiên cứu lịch sử. 

  • D.
   phương pháp trình bày lịch sử.

 • Câu 17:

  Ngành công nghiệp văn hóa nào sau đây cần thiết phải sử dụng chất liệu lịch sử trong quá trình phát triển? 

 • Câu 18:

  Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển ngành du lịch? 

  • A.
   Thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập với thế giới. 

  • B.
   Mang lại nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội. 

  • C.
   Là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển ngành du lịch. 

  • D.
   Góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa đất nước ra bên ngoài. 

 • Câu 19:

  Một trong những vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hóa là 

  • A.
   cung cấp đầy đủ những tri thức về di tích lịch sử và di sản văn hóa. 

  • B.
   thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của các quốc gia. 

  • C.
   thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới. 

  • D.
   giúp con người hưởng thụ giá trị của di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. 

 • Câu 20:

  Yếu tố cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là gì? 

  • A.
   Xác định giá trị thực tế của di sản. 

  • B.
   Phát huy giá trị của di sản văn hóa. 

  • C.
   Đảm bảo tính nguyên trạng của di sản. 

  • D.
   Tu bổ và phục hồi di sản thường xuyên. 

 • Câu 21:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh? 

  • A.
   Chỉ là những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra. 

  • B.
   Là toàn bộ những giá trị do con người sáng tạo trong lịch sử. 

  • C.
   Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra. 

  • D.
   Là toàn bộ giá trị vật chất của con người từ khi xuất hiện đến nay. 

 • Câu 22:

  Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực con sông nào? 

  • A.
   Sông Ấn. 

  • B.
   Sông Hằng. 

  • C.
   Sông Ti-grơ. 

  • D.
   Sông Nin. 

 • Câu 23:

  Hoạt động kinh tế chủ đạo của người Ai Cập cổ đại là 

  • A.
   buôn bán đường biển. 

  • B.
   sản xuất nông nghiệp. 

  • C.
   sản xuất thủ công nghiệp. 

  • D.
   buôn bán đường bộ. 

 • Câu 24:

  Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là 

 • Câu 25:

  Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Ai Cập cổ đại là 

  • A.
   kim tự tháp. 

  • B.
   chùa hang. 

  • C.
   nhà thờ. 

  • D.
   tượng Nhân sư. 

 • Câu 26:

  Hai bộ sử thi nào sau đây đã đặt nền móng cho văn học Hy Lạp – La Mã cổ đại? 

  • A.
   I-li-át và Ô-đi-xê. 

  • B.
   A-chi-lút và Xô-phô-clơ. 

  • C.
   Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na. 

  • D.
   Vua Ơ-đíp và Những phụ nữ thành Tơ-roa. 

 • Câu 27:

  Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp – La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào? 

  • A.
   Là nguồn gốc của những thành tựu khoa học kĩ – thuật phương Đông cổ đại. 

  • B.
   Đưa loài người bước vào kỉ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

  • C.
   Đặt nền tảng cho sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới giai đoạn sau. 

  • D.
   Là một trong những cơ sở dẫn tới sự ra đời của văn minh phương Tây cổ đại. 

 • Câu 28:

  Tôn giáo chính thức của đế quốc La Mã thời kì cổ đại (từ đầu thế kỉ IV) là 

  • A.
   Phật giáo. 

  • B.
   Cơ Đốc giáo. 

  • C.
   Hồi giáo. 

  • D.
   Hin-đu giáo. 

 • Câu 29:

  Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XV – XVII) ở Tây Âu ra đời trong bối cảnh nào sau đây? 

  • A.
   Tầng lớp tư sản Tây Âu tiến hành cách mạng lật đổ chế độ phong kiến. 

  • B.
   Giáo hội Hin-đu giáo lũng đoạn nền văn hóa, tư tưởng ở các nước Tây Âu. 

  • C.
   Những thành tựu văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại được chính quyền đề cao. 

  • D.
   Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ở các nước Tây Âu. 

 • Câu 30:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Hy Lạp – La Mã cổ đại? 

  • A.
   Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ ven sông. 

  • B.
   Có bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh với các hải cảng. 

  • C.
   Địa hình bằng phẳng, thuận lợi phát triển giao thông. 

  • D.
   Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mưa quanh năm. 

 • Câu 31:

  Người đầu tiên chế tạo thành công tàu thủy chở khách chạy bằng hơi nước (năm 1807) là 

 • Câu 32:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh dẫn tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1914)? 

  • A.
   Nước Anh đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước. 

  • B.
   Các nước tư bản có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. 

  • C.
   Các ngành khoa học Vật lí, Hóa học, Sinh học đạt được nhiều thành tựu. 

  • D.
   Các cuộc cách mạng tư sản bắt đầu bùng nổ ở châu Âu và Bắc Mĩ. 

 • Câu 33:

  Đến nửa sau thế kỉ XIX, việc phát minh ra phương pháp nào trong luyện kim đã dẫn đến sự ra đời của các nguyên liệu mới? 

  • A.
   Phương pháp nung nhiệt độ cao. 

  • B.
   Phương pháp rèn dũa. 

  • C.
   Phương pháp sử dụng lò cao. 

  • D.
   Phương pháp cán kim loại. 

 • Câu 34:

  Ai là người phát minh ra bóng đèn sợi đốt trong (năm 1879)? 

 • Câu 35:

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào? 

  • A.
   Anh. 

  • B.
   Pháp. 

  • C.
   Hà Lan. 

  • D.
   Mĩ. 

 • Câu 36:

  Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? 

  • A.
   Liên Xô. 

  • B.
   Mĩ. 

  • C.
   Anh. 

  • D.
   Trung Quốc. 

 • Câu 37:

  Quốc gia đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng là 

  • A.
   Anh. 

  • B.
   Pháp. 

  • C.
   Đức. 

  • D.
   Mĩ. 

 • Câu 38:

  Sự ra đời của tự động hóa và công nghệ rô-bốt không đem lại ý nghĩa nào sau đây? 

  • A.
   Thay thế hoàn toàn sức lao động của con người. 

  • B.
   Giải phóng sức lao động của con người. 

  • C.
   Góp phần nâng cao năng suất lao động. 

  • D.
   Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp. 

 • Câu 39:

  Sự xuất hiện của mạng internet đem lại ý nghĩa nào sau đây? 

  • A.
   Giúp việc di chuyển giữa các quốc gia trở nên dễ dàng. 

  • B.
   Giúp việc kết nối, chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng, hiệu quả. 

  • C.
   Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong việc lưu trữ thông tin. 

  • D.
   Xóa bỏ khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. 

 • Câu 40:

  Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

  • A.
   Nửa đầu thế kỉ XIX. 

  • B.
   Nửa sau thế kỉ XIX. 

  • C.
   Nửa đầu thế kỉ XX. 

  • D.
   Nửa sau thế kỉ XX. 

Đề thi nổi bật tuần

Reader InteractionsSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *