Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Trần Khai Nguyên


 

 • Câu 1:

  Nhận thức lịch sử là gì? 

  • A.
   Là phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử. 

  • B.
   Là khoa học nghiên cứu về lịch sử xã hội loài người. 

  • C.
   Là tất cả những hoạt động của con người trong quá khứ. 

  • D.
   Là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử. 

 • Câu 2:

  Sử học là gì? 

  • A.
   Là khoa học nghiên cứu lịch sử xã hội loài người. 

  • B.
   Là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

  • C.
   Là những nhận thức của con người về quá khứ. 

  • D.
   Là khoa học nghiên cứu về lịch sử các loài sinh vật. 

 •  

 • Câu 3:

  Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

  • A.
   quá trình hình thành và phát triển của các sinh vật trên Trái Đất. 

  • B.
   sự ra đời và chu kì vận động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. 

  • C.
   cuộc sống hiện tại và trong tương lai của xã hội loài người. 

  • D.
   quá trình phát sinh, phát triển của xã hội loài người trong quá khứ. 

 • Câu 4:

  Các chức năng của Sử học bao gồm:  

  • A.
   khoa học, xã hội và giáo dục. 

  • B.
   khách quan, trung thực và khoa học. 

  • C.
   xã hội, văn hóa và giáo dục. 

  • D.
   trung thực, khoa học và giáo dục. 

 • Câu 5:

  Tri thức lịch sử không đem lại ý nghĩa nào sau đây đối với mỗi cá nhân và xã hội? 

  • A.
   Góp phần hình thành tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. 

  • B.
   Là cơ sở để mỗi cá nhân học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế. 

  • C.
   Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho các thế hệ sau. 

  • D.
   Giúp con người thay đổi hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử. 

 • Câu 6:

  Việc thu thập thông tin, sử liệu có vai trò như thế nào trong quá trình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử? 

  • A.
   Là cơ sở để khám phá và sáng tạo ra lịch sử loài người. 

  • B.
   Là cơ sở để tái hiện bức tranh lịch sử đầy đủ, chính xác. 

  • C.
   Giúp con người kết nối được quá khứ với tương lai. 

  • D.
   Góp phần làm phong phú các nguồn sử liệu về quá khứ. 

 • Câu 7:

  Tri thức lịch sử có mấy dạng tồn tại? 

  • A.
   Một.

  • B.
   Hai. 

  • C.
   Ba. 

  • D.
   Bốn. 

 • Câu 8:

  Yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình khôi phục các sự kiện lịch sử là 

  • A.
   nguồn sử liệu.

  • B.
   quan điểm lịch sử. 

  • C.
   nhận thức lịch sử. 

  • D.
   hiện thực lịch sử. 

 • Câu 9:

  Nội dung nào sau đây không chứng minh Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành? 

  • A.
   Sử học có đối tượng nghiên cứu liên quan đến nhiều ngành khoa học. 

  • B.
   Sử học tập trung nghiên cứu sâu vào chuyên môn của các ngành khoa học. 

  • C.
   Sử học có khả năng liên kết các môn học, các ngành khoa học với nhau. 

  • D.
   Sử học sử dụng tri thức các ngành khoa học để tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề. 

 • Câu 10:

  Đối tượng nghiên cứu của Sử học và các ngành khoa học nhân văn khác là 

  • A.
   các hành tinh. 

  • B.
   các sinh vật trên Trái Đất. 

  • C.
   xã hội loài người. 

  • D.
   các hiện tượng tự nhiên. 

 • Câu 11:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác? 

  • A.
   Cung cấp tri thức về sự hình thành và phát triển của các ngành. 

  • B.
   Cung cấp toàn diện kiến thức chuyên môn của các ngành khoa học. 

  • C.
   Luôn biệt lập và tách rời với các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

  • D.
   Là cơ sở dẫn tới sự ra đời của mọi ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

 • Câu 12:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ? 

  • A.
   Quan hệ tương hỗ, tác động qua lại. 

  • B.
   Tồn tại độc lập và tách biệt với nhau. 

  • C.
   Chỉ Sử học tác động lên các ngành khoa học. 

  • D.
   Chỉ các ngành khoa học tác động đến Sử học. 

 • Câu 13:

  Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? 

  • A.
   Cung cấp mọi thông tin về các di sản văn hóa, thiên nhiên. 

  • B.
   Thúc đẩy các ngành khoa học xã hội và nhân văn phát triển. 

  • C.
   Đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. 

  • D.
   Phục dựng bức tranh lịch sử về di sản văn hóa, thiên nhiên. 

 • Câu 14:

  Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? 

  • A.
   Góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội. 

  • B.
   Góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia. 

  • C.
   Hình thành ý thức trách nhiệm với tổ tiên, cộng đồng. 

  • D.
   Làm phong phú và hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc. 

 • Câu 15:

  Chủ thể đóng vai trò bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, di sản thiên nhiên là:  

  • A.
   tự nhiên.

  • B.
   các di sản. 

  • C.
   con người. 

  • D.
   khí hậu. 

 • Câu 16:

  Di sản văn hóa là sản phẩm của 

  • A.
   thiên nhiên.

  • B.
   lịch sử. 

  • C.
   văn hóa. 

  • D.
   tự nhiên. 

 • Câu 17:

  Văn hóa xuất hiện cùng với sự xuất hiện của 

  • A.
   nhà nước. 

  • B.
   chữ viết. 

  • C.
   Trái Đất. 

  • D.
   loài người. 

 • Câu 18:

  Khi nào thì nhân loại bước vào thời kì văn minh? 

  • A.
   Khi công cụ bằng đá ra đời. 

  • B.
   Khi Nhà nước và chữ viết ra đời. 

  • C.
   Khi con người xuất hiện trên Trái Đất. 

  • D.
   Khi con người biết trồng trọt. 

 • Câu 19:

  Thành tựu văn hóa nào sau đây không phải là biểu hiện của văn minh? 

  • A.
   Thể chế nhà nước quân chủ chuyên chế.

  • B.
   Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc). 

  • C.
   Đền Pác-tê-nông (Hy Lạp cổ đại). 

  • D.
   Đồ trang sức của người nguyên thủy. 

 • Câu 20:

  Văn hóa có điểm gì khác biệt so với văn minh? 

  • A.
   Có sự đối lập với dã man, nguyên thủy. 

  • B.
   Phản ánh giai đoạn phát triển cao của xã hội. 

  • C.
   Chỉ ra đời khi Nhà nước và chữ viết xuất hiện. 

  • D.
   Là toàn bộ giá trị mà con người sáng tạo ra. 

 • Câu 21:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hoạt động kinh tế của cư dân Ai Cập cổ đại? 

  • A.
   Sản xuất công nghiệp. 

  • B.
   Trồng trọt lương thực. 

  • C.
   Chăn nuôi gia súc. 

  • D.
   Buôn bán với bên ngoài. 

 • Câu 22:

  Nhà nước Ai Cập cổ đại theo thể chế nào sau đây? 

  • A.
   Dân chủ chủ nô.

  • B.
   Cộng hòa quý tộc. 

  • C.
   Quân chủ chuyên chế. 

  • D.
   Quân chủ lập hiến. 

 • Câu 23:

  Người Ai Cập cổ đại tính được số pi (π) bằng bao nhiêu? 

  • A.
   3,1617.

  • B.
   3,1516. 

  • C.
   3,1416. 

  • D.
   3,1716. 

 • Câu 24:

  Cư dân Ai Cập cổ đại có tín ngưỡng nào sau đây? 

  • A.
   Sùng bái đạo Nho.

  • B.
   Sùng bái tự nhiên. 

  • C.
   Sùng bái đạo Phật. 

  • D.
   Sùng bái Ki-tô giáo. 

 • Câu 25:

  Văn minh Trung Hoa thời kì cổ – trung đại gắn liền với những con sông nào? 

  • A.
   Hắc Long và Mê Công. 

  • B.
   Dương Tử và Mê Công. 

  • C.
   Hoàng Hà và Trường Giang. 

  • D.
   Hắc Long và Trường Giang. 

 • Câu 26:

  Tộc người giữ vai trò chủ thể trong quá trình phát triển văn minh Trung Hoa thời kì cổ – trung đại là:  

  • A.
   người Hán. 

  • B.
   người Mãn. 

  • C.
   người Thái. 

  • D.
   người Mông Cổ. 

 • Câu 27:

  Nhà nước Trung Hoa thời kì cổ – trung đại được tổ chức theo mô hình nào? 

  • A.
   Dân chủ tư sản.

  • B.
   Dân chủ chủ nô. 

  • C.
   Quân chủ lập hiến. 

  • D.
   Quân chủ chuyên chế. 

 • Câu 28:

  Giai cấp đông đảo nhất và giữ vai trò quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc thời kì trung đại là 

  • A.
   địa chủ.

  • B.
   thương nhân. 

  • C.
   nông dân. 

  • D.
   thợ thủ công. 

 • Câu 29:

  Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ cổ – trung đại? 

  • A.
   Thể chế nhà nước dân chủ chủ nô. 

  • B.
   Nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa. 

  • C.
   Nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ ven sông. 

  • D.
   Dân cư đa dạng về chủng tộc và tộc người. 

 • Câu 30:

  Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh đạt dưới thời vương triều nào? 

  • A.
   Vương triều A-ri-a. 

  • B.
   Vương triều Ha-ráp-pa. 

  • C.
   Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

  • D.
   Vương triều Hồi giáo Mô-gôn. 

 • Câu 31:

  Loại văn tự nào sau đây là chữ viết của người Ấn Độ trong thời kì cổ – trung đại? 

  • A.
   Chữ Hán. 

  • B.
   Chữ Nôm. 

  • C.
   Chữ La-tinh. 

  • D.
   Chữ Phạn. 

 • Câu 32:

  Kiến trúc và điêu khắc của Ấn Độ thời cổ – trung đại chủ yếu chịu ảnh hưởng của yếu tố nào? 

  • A.
   Tôn giáo. 

  • B.
   Văn học. 

  • C.
   Khoa học. 

  • D.
   Triết học. 

 • Câu 33:

  Hai ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là 

  • A.
   nông nghiệp và thủ công nghiệp.

  • B.
   thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

  • C.
   nông nghiệp và thương nghiệp. 

  • D.
   thủ công nghiệp và công nghiệp. 

 • Câu 34:

  Nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại theo chế độ nào sau đây? 

  • A.
   Dân chủ chủ nô. 

  • B.
   Cộng hòa đại nghị. 

  • C.
   Quân chủ lập hiến. 

  • D.
   Quân chủ chuyên chế. 

 • Câu 35:

  Đền Pác-tê-nông là công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia cổ đại nào? 

  • A.
   Ai Cập.

  • B.
   Ấn Độ. 

  • C.
   Hy Lạp. 

  • D.
   La Mã. 

 • Câu 36:

  Người được mệnh danh là “cha đẻ của y học phương Tây” là 

  • A.
   Pli-ni-út. 

  • B.
   Ptô-lê-mê. 

  • C.
   Tuy-xi đít. 

  • D.
   Hi-pô-crát. 

 • Câu 37:

  Phong trào Văn hóa Phục hưng khởi đầu ở quốc gia nào? 

  • A.
   Pháp.

  • B.
   Hà Lan. 

  • C.
   I-ta-li-a. 

  • D.
   Anh. 

 • Câu 38:

  Phong trào Văn hóa Phục hưng do giai cấp nào khởi xướng? 

  • A.
   Tư sản. 

  • B.
   Vô sản. 

  • C.
   Quý tộc. 

  • D.
   Tăng lữ. 

 • Câu 39:

  Tôn giáo nào sau đây đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu nửa đầu thời kì trung đại? 

  • A.
   Phật giáo. 

  • B.
   Hồi giáo. 

  • C.
   Nho giáo. 

  • D.
   Cơ Đốc giáo. 

 • Câu 40:

  Ai là tác giả của tác phẩm Thần khúc? 

  • A.
   Đan-tê. 

  • B.
   Bô-ca-xi ô. 

  • C.
   Sếch-xpia. 

  • D.
   Xéc-van-téc. 

Đề thi nổi bật tuần

Reader InteractionsSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *