Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ


 • Câu 1:

  Hai phương pháp cơ bản trong nghiên cứu lịch sử là 

  • A.
   phương pháp lịch sử và phương pháp logic.

  • B.
   phương pháp lịch đại và phương pháp đồng đại. 

  • C.
   phương pháp điền dã và phương pháp phỏng vấn.

  • D.
   phương pháp logic và phương pháp đồng đại. 

 • Câu 2:

  Nội dung nào sau đây phản ánh điểm giống nhau giữa phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong nghiên cứu lịch sử? 

  • A.
   Là phương pháp nghiên cứu các sự vật, hiện tượng. 

  • B.
   Chú trọng đến các giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể. 

  • C.
   Chỉ vạch ra khuynh hướng vận động của lịch sử. 

  • D.
   Nhằm mục đích vạch ra bản chất của sự kiện, hiện tượng. 

 •  

 • Câu 3:

  Lịch sử là gì? 

  • A.
   Là khoa học dự đoán về tương lai.

  • B.
   Là những gì đang diễn ra ở hiện tại. 

  • C.
   Là những gì đã diễn ra trong quá khứ. 

  • D.
   Là những gì sẽ diễn ra trong tương lai. 

 • Câu 4:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử? 

  • A.
   Luôn thay đổi và phát triển không ngừng theo thời gian. 

  • B.
   Tồn tại khách quan, độc lập, ngoài ý muốn của con người. 

  • C.
   Vừa mang tính khách quan, vừa mang ý muốn chủ quan. 

  • D.
   Phản ánh những nhận thức của con người về quá khứ. 

 • Câu 5:

  Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành khái nhiệm sau:  “…… là những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, hình thành qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm”. 

 • Câu 6:

  Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của tri thức lịch sử?

  • A.
   Làm cho cuộc sống của con người biến đổi không ngừng.

  • B.
   Là cơ sở để con người dự đoán về tương lai xã hội loài người.

  • C.
   Giúp con người nhận thức về cội nguồn, bản sắc của bản thân.

  • D.
   Giúp con người thay đổi hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử. 

 • Câu 7:

  Tri thức lịch sử được hình thành qua những quá trình nào sau đây? 

  • A.
   Học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm về lịch sử.

  • B.
   Khám phá, nghiên cứu, trải nghiệm và sáng tạo lịch sử. 

  • C.
   Nghiên cứu, phục dựng và sáng tạo các sự kiện lịch sử. 

  • D.
   Phân tích, đánh giá về hiện tại, tương lai của loài người. 

 • Câu 8:

  Nội dung nào sau đây là một trong những ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với con người?

  • A.
   Giúp con người dự báo chính xác tương lai của loài người.

  • B.
   Để lại cho đời sau những bài học kinh nghiệm quý giá. 

  • C.
   Giúp con người hiểu rõ quy luật sinh – diệt của Trái Đất. 

  • D.
   Là cơ sở để con người thay đổi quá khứ của loài người. 

 • Câu 9:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ? 

  • A.
   Là thước đo giá trị của mọi phát minh khoa học – công nghệ. 

  • B.
   Phục dựng lịch sử phát triển của các ngành khoa học và công nghệ. 

  • C.
   Là nền tảng dẫn tới mọi phát minh khoa học và công nghệ hiện đại. 

  • D.
   Cung cấp mọi kiến thức chuyên sâu của các ngành khoa học. 

 • Câu 10:

  Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với Sử học? 

  • A.
   Là nơi lưu giữ những tri thức lịch sử của xã hội loài người. 

  • B.
   Là nguồn sử liệu đáng tin cậy nhất trong nghiên cứu lịch sử. 

  • C.
   Giúp nhà sử học sáng tạo trong quá trình nghiên cứu về quá khứ. 

  • D.
   Cung cấp phương pháp tiếp cận mang tính liên ngành cho Sử học. 

 • Câu 11:

  Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chứng tỏ Sử học là môn khoa học liên ngành? 

  • A.
   Sử học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học khác nhau.

  • B.
   Sử học do con người sáng tạo ra trên cơ sở nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng của quá khứ. 

  • C.
   Sử học là ngành khoa học xã hội, gắn liền với đời sống hiện tại và tương lai của con người. 

  • D.
   Sử học là ngành khoa học tự nhiên, gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. 

 • Câu 12:

  Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học cần phải khai thác tri thức của các ngành khoa học liên quan vì 

  • A.
   Sử học là ngành bổ trợ cho các ngành khoa học. 

  • B.
   Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành.

  • C.
   Sử học phụ thuộc hoàn toàn vào các ngành khoa học. 

  • D.
   tri thức lịch sử bắt nguồn từ tri thức của các ngành khác. 

 • Câu 13:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa? 

  • A.
   Cung cấp ý tưởng cho một số ngành công nghiệp văn hóa. 

  • B.
   Quảng bá rộng rãi thành tựu của các ngành công nghiệp văn hóa. 

  • C.
   Cung cấp chất liệu cốt lõi cho một số ngành công nghiệp văn hóa. 

  • D.
   Thúc đẩy sáng tạo những sản phẩm có giá trị của công nghiệp văn hóa. 

 • Câu 14:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa đối với Sử học? 

  • A.
   Đề xuất chiến lược phát triển cho ngành Sử học.

  • B.
   Giúp Sử học khôi phục quá khứ một cách đầy đủ. 

  • C.
   Cung cấp tư liệu quý giá cho nghiên cứu lịch sử. 

  • D.
   Góp phần thúc đẩy Sử học nghiên cứu các di sản. 

 • Câu 15:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa? 

  • A.
   Sử học tái hiện đầy đủ mọi giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. 

  • B.
   Các phương pháp nghiên cứu Sử học luôn phục dựng lại nguyên vẹn di sản. 

  • C.
   Sử học giúp giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên luôn bền vững. 

  • D.
   Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của các di sản văn hóa. 

 • Câu 16:

  Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên là hoạt động 

  • A.
   lưu giữ, bảo vệ và lan tỏa giá trị những di sản của thời trước để lại. 

  • B.
   giao lưu, kết nối văn hóa dân tộc với các nền văn hóa trên thế giới. 

  • C.
   tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu nền văn hóa dân tộc. 

  • D.
   kết nối giữa nền văn hóa truyền thống với nền văn hóa hiện đại. 

 • Câu 17:

  Nền văn minh cổ đại nào sau đây ra đời sớm nhất?

  • A.
   Văn minh Lưỡng Hà cổ đại. 

  • B.
   Văn minh Hy Lạp cổ đại.

  • C.
   Văn minh Ai Cập cổ đại. 

  • D.
   Văn minh Ấn Độ cổ đại. 

 • Câu 18:

  Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới được hình thành ở những khu vực nào? 

  • A.
   Đông Nam Á và châu Âu. 

  • B.
   Đông Á và Đông Bắc châu Âu. 

  • C.
   Tây Âu và Đông Bắc châu Á. 

  • D.
   Đông Bắc châu Phi và Tây Á. 

 • Câu 19:

  Văn minh Phục hưng là nền văn minh tiêu biểu trong thời kì trung đại của khu vực nào? 

  • A.
   Tây Âu.

  • B.
   Đông Á. 

  • C.
   Bắc Phi. 

  • D.
   Nam Âu. 

 • Câu 20:

  Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau:  “…… là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.” 

  • A.
   Văn vật.

  • B.
   Văn hiến. 

  • C.
   Văn hóa. 

  • D.
   Văn minh. 

 • Câu 21:

  Một tục lệ nổi tiếng trong quá trình chôn cất người chết của người Ai Cập cổ đại là 

  • A.
   tục ướp xác.

  • B.
   tục hỏa táng.

  • C.
   tục mộc táng. 

  • D.
   tục thủy táng. 

 • Câu 22:

  Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực con sông nào? 

  • A.
   Sông Ấn.

  • B.
   Sông Hằng. 

  • C.
   Sông Ti-grơ. 

  • D.
   Sông Nin. 

 • Câu 23:

  Ai Cập cổ đại được hình thành ở khu vực nào? 

 • Câu 24:

  Cư dân chủ yếu của Ai Cập cổ đại là 

  • A.
   các bộ lạc Su-mét.

  • B.
   các bộ lạc Li-bi. 

  • C.
   các bộ tộc Ha-mít. 

  • D.
   các bộ tộc A-rập. 

 • Câu 25:

  Công trình kiến trúc phòng thủ nào sau đây được xây dựng bởi nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc? 

  • A.
   Lăng Ly Sơn. 

  • B.
   Vạn Lý Trường Thành. 

  • C.
   Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 

  • D.
   Quảng trường Thiên An Môn. 

 • Câu 26:

  Bộ thơ ca ra đời sớm nhất ở Trung Quốc là 

  • A.
   Kinh Thi. 

  • B.
   Sử ký. 

  • C.
   Kinh Lễ. 

  • D.
   Kinh Xuân Thu. 

 • Câu 27:

  Người sáng lập học phái Nho gia là 

  • A.
   Mạnh Tử.

  • B.
   Tuân Tử. 

  • C.
   Lão Tử. 

  • D.
   Khổng Tử.

 • Câu 28:

  Tôn giáo nào sau đây có nguồn gốc từ Trung Quốc? 

  • A.
   Phật giáo. 

  • B.
   Hồi giáo. 

  • C.
   Đạo giáo. 

  • D.
   Hin-đu giáo. 

 • Câu 29:

  Người sáng lập đạo Phật là 

 • Câu 30:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về Hin-đu giáo? 

  • A.
   Chỉ thờ thần Si-va và thần Vis-nu. 

  • B.
   Chỉ thờ ba thần Bra-ma, Si-va và Vis-nu. 

  • C.
   Chủ yếu thờ ba thần Bra-ma, Vis-nu và Si-va. 

  • D.
   Chỉ thờ bốn thần Bra-ma, Si-va, Vis-nu và Inđra. 

 • Câu 31:

  Văn minh Ấn Độ cổ – trung đại gắn liền với những dòng sông nào? 

  • A.
   Sông Ấn và sông Hằng.

  • B.
   Sông Nin và sông Ấn. 

  • C.
   Hoàng Hà và Trường Giang. 

  • D.
   Sông Ti-grơ và sông Ơ-phơ-rát. 

 • Câu 32:

  Dân cư chủ yếu ở phía Nam Ấn Độ thời kì cổ đại là 

 • Câu 33:

  Hai bộ sử thi nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại có tên là 

  • A.
   I-li-át và Ô-đi-xê.

  • B.
   Rô-mê-ô và Ju-li-ét. 

  • C.
   Ka-li-đa-sa và Sơ-kun-tơ-la. 

  • D.
   Ma-ha-bra-ha-ta và Ra-ma-ya-na. 

 • Câu 34:

  Hy Lạp và La Mã cổ đại thuộc khu vực nào sau đây? 

 • Câu 35:

  Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển thủ công nghiệp ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là 

  • A.
   có nhiều cảng biển. 

  • B.
   giàu có khoáng sản. 

  • C.
   nhiều đồng cỏ lớn. 

  • D.
   đất đai màu mỡ. 

 • Câu 36:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm dân cư của Hy Lạp và La Mã thời cổ đại? 

  • A.
   Chủ yếu là người La-tinh.

  • B.
   Đa dạng về tộc người.

  • C.
   Chủ yếu là người Hê-len. 

  • D.
   Chỉ có một tộc người duy nhất. 

 • Câu 37:

  Một trong những học giả tiêu biểu của triết học duy vật thời kì Phục hưng ở Tây Âu là 

 • Câu 38:

  Một trong những nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu thời trung đại là 

  • A.
   đề cao Cơ Đốc giáo và Giáo hoàng. 

  • B.
   đề cao con người và quyền tự do cá nhân. 

  • C.
   ủng hộ sự tồn tại của chế độ phong kiến. 

  • D.
   ủng hộ triết học kinh việc của Giáo hội. 

 • Câu 39:

  Một trong những ý nghĩa quan trọng của phong trào Văn hóa Phục hưng là 

  • A.
   đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. 

  • B.
   mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển. 

  • C.
   củng cố quyền lực của Giáo hội Cơ Đốc giáo. 

  • D.
   đưa giai cấp tư sản Tây Âu lên nắm chính quyền. 

 • Câu 40:

  Phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu thời trung đại ra đời trong bối cảnh nào sau đây? 

  • A.
   Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ở các nước Tây Âu. 

  • B.
   Hin-đu giáo lũng đoạn nền văn hóa, tư tưởng ở các nước Tây Âu. 

  • C.
   Những thành tựu văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại được đề cao. 

  • D.
   Giai cấp tư sản đã nắm chính quyền ở hầu hết các nước châu Âu.  • Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *