Đề thi HK1 môn Tin học 10 KNTT năm 2022-2023 Trường THPT Lê Qúy Đôn


 

 • Câu 1:

  Chọn câu đúng trong các câu sau về cách quy đổi:

  • A.
   1MB = 1024KB

  • B.
   1PB = 1024 GB

  • C.
   1ZB = 1024PB

  • D.
   1Bit = 1024B

 • ADMICRO/

 • Câu 2:

  Phát biểu nào là phù hợp nhất về khái niệm bit?

  • A.
   Chính chữ số 1

  • B.
   Một số có 1 chữ số

  • C.
   Đơn vị đo khối lượng kiến thức

  • D.
   Đơn vị đo lượng thông tin

 • Câu 3:

  Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử.

  • A.
   Tiêu thụ, sự phát triển

  • B.
   Sự phát triển, tiêu thụ

  • C.
   Sử dụng, tiêu thụ

  • D.
   Sự phát triển, sử dụng

 •  

   

 • Câu 4:

  Loại công cụ nào dưới đây gắn liền với nền văn minh thông tin?

 • Câu 5:

  Đâu không phải kiểu dữ liệu thường gặp?

  • A.
   Văn bản

  • B.
   Số

  • C.
   Lôgic

  • D.
   Bit

 • Câu 6:

  Trong bảng mã Unicode Tiếng Việt, mỗi kí tự được biểu diễn bởi bao nhiêu byte?

  • A.
   1 byte

  • B.
   2 byte

  • C.
   Từ 1 đến 3 byte

  • D.
   3 byte

 • Câu 7:

  Dãy bit nào sau đây là biểu diễn nhị phân của số “ 3 ” trong hệ thập phân?

 • Câu 8:

  Số nào trong hệ thập phân biểu diễn được bằng 2 số khác nhau ở hệ nhị phân?

  • A.
   Số 0

  • B.
   Số 1

  • C.
   Số âm

  • D.
   Không có số nào

 • Câu 9:

  Phép tuyển (phép cộng lôgic) của 2 mệnh đề đúng cho ra kết quả là gì?

  • A.
   Sai

  • B.
   Không có giá trị

  • C.
   Đúng

  • D.
   Sai hoặc Đúng

 • Câu 10:

  Trong một biểu thức lôgic, phép nào được thực hiện trước tiên?

 • Câu 11:

  Các thiết bị âm thanh số cần có mạch điện tử DAC để làm gì?

  • A.
   Dẫn truyền điện

  • B.
   Tạo lại tín hiệu tương tự từ tín hiệu số để phát ra loa hoặc tai nghe

  • C.
   Dẫn truyền xung âm thanh

  • D.
   Không có chức năng gì

 • Câu 12:

  Có bao nhiêu phương pháp chính để giảm kích thước tệp âm thanh?

 • Câu 13:

  Theo phạm vi địa lí, mạng máy tính chia thành bao nhiêu loại?

 • Câu 14:

  Internet có lợi ích đối với các hoạt động nào?

  • A.
   Giải trí

  • B.
   Bảo vệ sức khỏe

  • C.
   Học tập, làm việc, giao tiếp

  • D.
   Cả 3 ý trên

 • Câu 15:

  Theo cơ chế lây nhiễm, có bao nhiêu loại phần mềm độc hại?

 • Câu 16:

  Tác động của virus đối với người dùng và máy tính là gì?

  • A.
   Gây khó chịu với người dùng

  • B.
   Làm hỏng phần mềm khác trong máy

  • C.
   Xóa dữ liệu, làm tê liệt máy tính

  • D.
   Cả A, B, C

 • Câu 17:

  Hành vi nào xấu khi giao tiếp trên mạng?

  • A.
   Đưa thông tin sai lệch lên mạng

  • B.
   Gửi thư rác, tin rác

  • C.
   Vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu

  • D.
   Cả 3 ý trên

 • Câu 18:

  Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật gì quy định quyền tác giả đối với tác phẩm?

 • Câu 19:

  Trong đồ họa vectơ, hình ảnh được xác định theo yếu tố nào?

  • A.
   đường nét

  • B.
   đường thẳng

  • C.
   chấm ảnh

  • D.
   điểm ảnh

 • Câu 20:

  Có bao nhiêu loại phần mềm đồ họa?

 • Câu 21:

  Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại nào?

  • A.
   Stroke Style

  • B.
   Fill and Stroke

  • C.
   Opacity

  • D.
   Fill Style

 • Câu 22:

  Có bao nhiêu phép ghép các đối tượng đồ họa?

 • Câu 23:

  Có bao nhiêu bước vẽ đối tượng đường?

 • Câu 24:

  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về thiết kế đồ họa:

  • A.
   Hình khối là đối tượng được định nghĩa sẵn trong Inkscape và xác đinh bởi các tính chất toán học chặt chẽ

  • B.
   Khi điều chỉnh hình khối ta thu được hình mới với đặc trưng thay đổi

  • C.
   Không thể điều chỉnh các đối tượng tự do dạng đường

  • D.
   Các đối tượng tự do không thể chỉnh thành hình dạng khác

 • Câu 25:

  Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

  • A.
   1995

  • B.
   1972

  • C.
   1981

  • D.
   1991

 • Câu 26:

  Ngôn ngữ nào sau đây gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất?

 • Câu 27:

  Trong ngôn ngữ Python, tên nào là từ khoá?

  • A.
   program, sqr

  • B.
   uses, var

  • C.
   include, const

  • D.
   if, else

 • Câu 28:

  Phát biểu nào dưới đây là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?

  • A.
   Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới “_”

  • B.
   Có thể sử dụng keyword làm tên biến

  • C.
   Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số

  • D.
   Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &, …

 • Câu 29:

  Đâu không phải là kiểu dữ liệu cơ bản trong python?

  • A.
   int

  • B.
   float

  • C.
   list

  • D.
   string

 • Câu 30:

  Lệnh nào sau đây dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong python?

  • A.
   type()

  • B.
   int()

  • C.
   size()

  • D.
   abs()

 • Câu 31:

  Xác định kiểu của biểu thức sau?

  “34 + 28 – 45 ”

  • A.
   int

  • B.
   float

  • C.
   bool

  • D.
   string

 • Câu 32:

  Tìm giá trị m và n thoả mãn (m+4) % 5 == 0 và n*2//3=5?

  • A.
   m = 1, n = 8

  • B.
   m = 2, n = 9

  • C.
   m = 3, n = 10

  • D.
   m = 0, n = 7

 • Câu 33:

  Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Biểu thức biểu diễn kiểm tra năm nhuận là:

  • A.
   n % 4 == 100 or ( n % 4 == 0 and n % 100 == 0)

  • B.
   n % 4 == 100 or n % 4 == 0 and n % 100 != 0

  • C.
   n % 4 != 100 or ( n % 4 == 0 and n % 100 != 0)

  • D.
   n % 4 == 100 or ( n % 4 == 0 and n % 100 != 0)

 • Câu 34:

  Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung nào?

  • A.
   Văn bản

  • B.
   Âm thanh

  • C.
   Hình ảnh

  • D.
   Dãy bit

 • Câu 35:

  Trong những tình huống nào dưới đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

  • A.
   Khi dịch một tài liệu

  • B.
   Khi thực hiện một phép toán phức tạp

  • C.
   Khi chuẩn đoán bệnh

  • D.
   Khi phân tích tâm lí một con người

 • Câu 36:

  Trong chương trình THPT, các kiểu dữ liệu nào sau đây được đề cập?

  • A.
   Văn bản, số

  • B.
   Lôgic

  • C.
   Đa phương tiện

  • D.
   Cả A, B, C

 • Câu 37:

  Số biểu diễn trong hệ nhị phân 100112 có giá trị thập phân là bao nhiêu?

 • Câu 38:

  Các giá trị lôgic “Đúng” và “Sai” được thể hiện lần lượt trong đại số lôgic bởi các số nào?

  • A.
   0 và 1

  • B.
   2 và 1

  • C.
   1 và 0

  • D.
   -1 và 1

 • Câu 39:

  Trong ngôn ngữ lập trình Python, giá trị đúng thể hiện bởi yếu tố nào?

 • Câu 40:

  Phương pháp điều chế mã xung được thực hiện qua mấy bước?

Đề thi nổi bật tuần

Reader InteractionsSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *