[LOP12.COM] Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du


 • Câu 1:

  Tính: Chức năng nào không phải của ADN topoisomerase?

  • A.
   Loại bỏ các lượt của chuỗi xoắn kép DNA

  • B.
   Thêm các lượt vào DNA của chuỗi xoắn kép

  • C.
   Có hoạt tính nuclease và ligase

  • D.
   Có hoạt tính polymerase

 • Câu 2:

  Chọn ý đúng: Quá trình nối diễn ra giữa?

  • A.
   Bộ tiếp hợp và bộ liên kết

  • B.
   Bộ liên kết và vectơ

  • C.
   Bộ ba cuối 5′-P và bộ cuối 3′-OH

  • D.
   Bộ nối và vectơ

 •  

 • Câu 3:

  Chọn ý đúng: Trình tự liên kết là gì?

  • A.
   Trình tự DNA sợi kép tổng hợp ngắn

  • B.
   Trình tự oligonucleotide ngắn của vật chủ

  • C.
   Trình tự oligonucleotide ngắn của vectơ

  • D.
   Trình tự DNA sợi đơn tổng hợp ngắn

 • Câu 4:

  Cho biết: Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp đưa đầu dính vào đoạn ADN có đầu mút để nhân bản?

 • Câu 5:

  Trong tế bào, enzym ligase có chức năng sửa chữa bất kỳ điểm gián đoạn nào có thể phát sinh trong phân tử ADN sợi kép. Những điểm không liên tục này là gì?

  • A.
   Thiếu nucleotit trong 1 sợi

  • B.
   Thiếu liên kết photphodiester trong 1 sợi

  • C.
   Thiếu liên kết photphodiester ở cả 2 sợi

  • D.
   Thiếu nucleotit ở cả 2 sợi

 • Câu 6:

  Vai trò của ARN antisense trong plasmid là gì?

  • A.
   Hình thành phần phụ rỗng

  • B.
   Tạo ra hoạt tính kháng sinh

  • C.
   Điều hòa việc bắt đầu sao chép plasmid

  • D.
   Lấy DNA ngoại lai

 • Câu 7:

  Đâu là ý đúng: Nhiễm sắc thể nhân tạo là gì?

  • A.
   Phân lập từ cơ thể sống

  • B.
   Được tạo ra trong ống nghiệm

  • C.
   Nhiễm sắc thể của nấm men

  • D.
   Nhiễm sắc thể của vi khuẩn

 • Câu 8:

  Cho biết: Vi khuẩn phát triển năng lực ở giai đoạn nào?

 • Câu 9:

  Xác định: Điều nào không đúng về plasmid?

  • A.
   Giúp sinh sản

  • B.
   Chứa các gen kháng stress

  • C.
   Đóng vai trò là phương tiện biến nạp

  • D.
   Chúng là vật chất di truyền của vi khuẩn

 • Câu 10:

  Cái nào trong số này là đại phân tử?

  • A.
   Vitamin

  • B.
   Chất khoáng

  • C.
   Lipid

  • D.
   Polysaccharid

 • Câu 11:

  Cho biết Chức năng của kháng thể là gì?

  • A.
   Hoạt động như chất độc mô

  • B.
   Làm suy giảm các hồng cầu cũ

  • C.
   Chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng

  • D.
   Giúp tăng trưởng tế bào

 • Câu 12:

  Cho biết: Chất nào là một loại enzim?

  • A.
   GLUT-4

  • B.
   Collagen

  • C.
   Insulin

  • D.
   Trypsin

 • Câu 13:

  Đâu là ý đúng: Các axit amin liên kết với nhau bằng gì?

 • Câu 14:

  Cho biết: Làm thế nào để thu được các axit amin thiết yếu?

  • A.
   Được tạo ra trong cơ thể

  • B.
   Thông qua chế độ ăn uống

  • C.
   Hàm lượng của nó không đổi

  • D.
   Từ thực vật

 • Câu 15:

  Xác định: Protein nào có nhiều nhất trong thế giới động vật?

  • A.
   Actin

  • B.
   Keratin

  • C.
   Collagen

  • D.
   Histone

 • Câu 16:

  Ở sinh vật nào tinh bột được dùng như một kho năng lượng?

  • A.
   Động vật

  • B.
   Thực vật

  • C.
   Vi khuẩn

  • D.
   Mycoplasma

 • Câu 17:

  Đâu là đơn vị đơn chất của xenlulozơ là gì?

  • A.
   Glyxin

  • B.
   Glucose

  • C.
   Lactose

  • D.
   Fructose

 • Câu 18:

  Xác định: Điều nào sau đây là đúng về lipit?

  • A.
   Chúng có khối lượng phân tử rất lớn

  • B.
   Chúng không có trong cơ thể con người

  • C.
   Chúng có trong màng tế bào

  • D.
   Chúng có trong hồ tan trong axit

 • Câu 19:

  Cho biết: Điều không đúng về ion natri và kali?

  • A.
   Chịu trách nhiệm duy trì chất lỏng ngoại bào và nội bào

  • B.
   Chịu trách nhiệm truyền xung điện

  • C.
   Chịu trách nhiệm duy trì điện thế màng

  • D.
   Chịu trách nhiệm cố định nitơ ở động vật

 • Câu 20:

  Cho biết: Dựa vào cách nào người ta phân loại aminoaxit?

 • Câu 21:

  Đâu là giải thích đúng nhất về cách đột biến trong ADN có thể dẫn đến sự biểu hiện của một kiểu hình mới? 

  • A.
   Một polypeptit khác được tạo ra.

  • B.
   Sự phân cực của tRNA trở thành cực của DNA.

  • C.
   Axit nucleic bị metyl hóa.

  • D.
   Sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ có các ribôxôm giống nhau.

 • Câu 22:

  Đâu là ý đúng: Có bao nhiêu loại prôtêin có bên trong một ribôxôm?

 • Câu 23:

  Xác định: Quá trình hoạt hóa các axit amin khi có mặt ATP và liên kết của nó với tRNA cognate của chúng được gọi là gì?

  • A.
   Quá trình nạp tRNA

  • B.
   Quá trình tích lũy ATP

  • C.
   Quá trình aminoaxit hóa của tRNA

  • D.
   Quá trình aminoaxit hóa ATP

 • Câu 24:

  Xác định: Một trong những enzym quan trọng tham gia vào quá trình tạo glucone là gì?

  • A.
    phosphoenolpyruvate carboxykinase

  • B.
   phosphoenolpyruvate carboxylase

  • C.
   phosphoenolpyruvate ethanol

  • D.
   phosphoenolpyruvate esterase

 • Câu 25:

  Đâu là ý đúng: Công nghệ nào có thể được sử dụng để theo dõi hàng nghìn gen trong một thí nghiệm?

 • Câu 26:

  Xác định: Con cừu Dolly được nhân bản vào năm nào?

  • A.
   1997

  • B.
   1999

  • C.
   2000

  • D.
   2002

 • Câu 27:

  Đâu là bản chất của mối quan hệ AND →  mARN →  Protein?

  • A.
   Trình tự các axitamin trong phân tử prôtêin được quy định bởi trình tự các nuclêôtit trên ADN.

  • B.
   Sau khi hình thành, mARN thực hiện tổng hợp prôtêin ở trong nhân.

  • C.
   Khi ribôxôm chuyển dịch trên mARN thì prôtêin đặc trưng được hình thành làm cơ sở cho sự biểu hiện các tính trạng.

  • D.
   Cả A, B, và C

 • Câu 28:

  Ý nào sai khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E.coli?

  • A.
   Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần của opêron Lac.

  • B.
   Khi gen cấu trúc A phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Z phiên mã 2 lần.

  • C.
   Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

  • D.
   Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.

 • Câu 29:

  Cho biết: Axit amin mở đầu ở chuỗi pôlipeptit của vi khuẩn là?

  • A.
   Alanin

  • B.
   Mêtiônin

  • C.
    Foocmin Mêtiônin

  • D.
   Valin

 • Câu 30:

  Đâu là ý đúng: Quá trình dịch mã sử dụng phân tử nào sau đây làm nguyên liệu?

  • A.
   Axit béo

  • B.
   Glixerol

  • C.
   Nucleotit

  • D.
   Axit amin

 • Câu 31:

  Ý nào sai khi nói về quá trình dịch mã?

  • A.
   Trong quá trình dịch mã, Ribôxôm trượt trên phân tử mARN theo chiều 5’→ 3′

  • B.
   Trong quá trình dịch mã có sự tham gia của Ribôxôm

  • C.
   Dịch mã diễn ra trong nhân tế bào

  • D.
   Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung

 • Câu 32:

  Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb//bD xảy ra đột biến ở kỳ sau giảm phân I khi cặp Aa không phân ly, xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lý thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên có

  • A.
   4 tinh trùng thuộc 4 loại khác nhau, trong đó chỉ có 2 tinh trùng có kiểu gen bình thường.

  • B.
   4 tinh trùng thuộc 4 loại khác nhau, trong đó cả 4 tinh trùng đều có thừa gen so với tinh trùng bình thường.

  • C.
   4 tinh trùng thuộc 2 loại khác nhau, trong đó 2 tinh trùng bình thường và 2 tinh trùng có kiểu gen lệch bội.

  • D.
   4 tinh trùng thuộc 4 loại trong số 8 loại có thể tạo ra và đều lệch bội.

 • Câu 33:

  Phát biểu nào dưới đây là không đúng:

  • A.
   Cơ chế nhân đôi của ADN đặt cơ sở cho sự nhân đôi của NST.

  • B.
   Phân tử ADN đóng xoắn cực đại vào kì đầu 1 trong quá trình phân bào giảm nhiễm.

  • C.
   Các liên kết photphođieste giữa các nuclêôtit trong chuỗi là các liên kết bền vững do đó tác nhân đột biến phải có cường độ mạnh mới có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc ADN.

  • D.
   Việc lắp ghép các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi đảm bảo cho thông tin di truyền được sao lại một cách chính xác.

 • Câu 34:

  Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen BbDd giảm phân tạo giao tử trong đó có 1 loại tinh trùng là Bd. Tỉ lệ giao tử bd được tạo ra trong quá trình đó là?

  • A.
   0% hoặc 50%

  • B.
   0%

  • C.
   50%

  • D.
   25%

 • Câu 35:

  Cho biết: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 1 loại giao tử?

  • A.
   AaBB.

  • B.
   aaBb.

  • C.
   aaBB.

  • D.
   AABb.

 • Câu 36:

  Xác định: Một tế bào sinh dục đực của cơ thể ABD/abd giảm phân có hoán vị tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

 • Câu 37:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội xét 2 cặp NST: cặp số 1 chứa cặp gen Aa; cặp số 2 chứa cặp gen bb. Cho lai giữa hai cơ thể (P) có cùng kiểu gen Aabb với nhau, F1 xuất hiện các kiểu gen AAabb, AAAbb, Aaabb, Abb, abb. Biết quá trình phát sinh giao tử đực diễn ra bình thường. Ở giới cái đã xảy ra hiện tượng

  • A.
   một số tế bào có cặp NST số 1 phân li bình thường, cặp NST số 2 rối loạn giảm phân I.

  • B.
   một số tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân I, cặp NST số 2 phân li bình thường.

  • C.
   tất cả các tế bào có cặp NST số 1 rối loạn trong giảm phân I, cặp NST số 2 phân li bình thường.

  • D.
   một số tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân II, cặp NST số 2 phân li bình thường.

 • Câu 38:

  Xác định khi xét 2 gen, mỗi gen có 2 alen là A, a và B,b. Kiểu gen nào không phù hợp?

  • A.
   AB/ab

  • B.
   Aa/Bb

  • C.
   Ab/aB

  • D.
   Ab/Ab

 • Câu 39:

  Chọn ý đúng: Morgan (1866-1945) đã phát hiện ra quy luật di truyền liên kết, hoán vị gen khi nghiên cứu đối tượng nào?

  • A.
   Ruồi giấm.

  • B.
   Đậu Hà Lan.

  • C.
   Cây hoa phấn.

  • D.
   Chuột bạch.

 • Câu 40:

  Cho biết: Theo lí thuyết, các gen nào sau đây của tế bào nhân thực có xu hướng di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết?

  • A.
   Các gen alen của cùng 1 cặp gen. 

  • B.
   Các gen nằm trên các cặp NST khác nhau.

  • C.
   Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST.

  • D.
   Các gen nằm trong tế bào chất. • Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *