(HK1 Toán 12) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A. Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và (SA=1;AB=2,AC=3). Tính bán kính r của mặt cầu đi qua các đỉnh A,B, C,S.


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi HK1 môn Toán 12 / (HK1 Toán 12) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A. Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và \(SA=1;AB=2,AC=3\). Tính bán kính r của mặt cầu đi qua các đỉnh A,B, C,S.Source link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *