[HK1-K12] Một vật chịu đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha \(\frac{\pi }{3}\). Biên độ của các dao động thành phần là 8 cm và 6 cm. Tính biên độ của dao động tổng hợp


[HK1-K12] Một vật chịu đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha \(\frac{\pi }{3}\). Biên độ của các dao động thành phần là 8 cm và 6 cm. Tính biên độ của dao động tổng hợp – Học trắc nghiệmSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *