Đề thi HK1 môn Lịch sử 11 năm 2022-2023 Trường THPT Đinh Bộ Lĩnh


 • Câu 1:

  Các nước tư bản chủ yếu đua nhau xâm lược Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX là? 

  • A.
   Đức và Pháp 

  • B.
   Anh và Mĩ 

  • C.
   Pháp và Mĩ 

  • D.
   Anh và Pháp 

 • Câu 2:

  Sự  kiện nào đánh dấu Cam-pu-chia hoàn toàn trờ thành thuộc dịa của Pháp?

  • A.
   Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước năm 1884 

  • B.
   Pháp gây áp lực buộc Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng 

  • C.
   Gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnom Pênh 

  • D.
   Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi 

 •  

 • Câu 3:

  Phong trào “Ai Cập trẻ” đã lôi cuốn được các giai cấp và tầng lớp nào tham gia?

  • A.
   Một số giai cấp tư sản và tiểu tư sản tiến bộ 

  • B.
   Một số thanh niên yêu nước, căm thù thực dân 

  • C.
   Một số tiểu tư sản và tri thức ở thành thị 

  • D.
   Một số trí thức và sĩ quan yêu nước 

 • Câu 4:

  Tầng lớp Đaimyô được xem là quốc vương của một lãnh địa vì 

  • A.
   Có chế độ thuế khóa, luật pháp và quân đội riêng 

  • B.
   Không phục tùng các mệnh lệnh của Sô – gun 

  • C.
   Khi có chiến tranh họ không cần góp sức với chính phủ trung ương 

  • D.
   Quyền lực của họ cao hơn Thiên Hoàng 

 • Câu 5:

  Tại sao trong công cuộc xây dựng CNXH Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa XHCN?

  • A.
   Liên Xô là một nước lạc hậu, nằm trong vòng vây của thù địch và sự cấm vận của các nước TBCN 

  • B.
   Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế trong thị trường 

  • C.
   Do nhận viện trợ của nước ngoài để cải tạo đất nước, khôi phục kinh tế 

  • D.
   Do không có sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào các nguồn lợi từ ngoài và tiến hành tự do các cải cách kinh tế 

 • Câu 6:

  Vì sao nền kinh tế Đức suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 –1939)?

  • A.
   Do tàn dư của thế chiến thứ nhất

  • B.
   Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thừa

  • C.
   Do tình trạng lạm phát của đất nước

  • D.
   Do tình hình chính trị không ổn định 

 • Câu 7:

  Vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất vào những năm 1932 – 1933?

  • A.
   Khủng hoảng diễn ra trầm trọng trong ngành tài chính, ngân hàng 

  • B.
   Khủng hoảng diễn ra trầm trong trong ngành công nghiệp 

  • C.
   Khủng hoảng kinh tế lên đến đỉnh điểm 

  • D.
   Khủng hoảng kinh tế 

 • Câu 8:

  Chiến tranh thế giới thứ nhất lần đầu tiên trong lịch sử thế giới là một ……….., tổng lực, toàn diện và có sử dụng……………., là cuộc chiến tranh với đầy đủ chiến tranh trên bộ, trên không và trên biển.

  • A.
   Cuộc chiến tranh hiện đại/ vũ khí hiện đại hàng loạt 

  • B.
   Cuộc chiến tranh hiện đại/ vũ khí hủy diệt hàng loạt 

  • C.
   Cuộc chiến tranh liên minh/ vũ khí hủy diệt hàng loạt 

  • D.
   Cuộc chiến tranh liên minh/ vũ khí hiện đại hàng loạt 

 • Câu 9:

  Tính chất của cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất? 

  • A.
   Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc lớn 

  • B.
   Là cuộc chiến tranh không cân sức giữa các đế quốc già và các đế quốc trẻ 

  • C.
   Là cuộc chiến tranh làm rung chuyển châu Âu, thay đổi trật tự thế giới 

  • D.
   Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, xâm lược và hiếu chiến của các nước đế quốc 

 • Câu 10:

  Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc 1914 dể lại là gì?

  • A.
   Kinh tế suy sụp. 

  • B.
   Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định 

  • C.
   Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực 

  • D.
   Kinh tế suy sụp, mâu thuần xã hội gay gắt 

 • Câu 11:

  Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản trên thế giới? 

  • A.
   Sự lãnh đạo của đảng cộng sản.  

  • B.
   Truyền thống đoàn kết của dân tộc.

  • C.
   Xây dựng khối liên minh công nông.       

  • D.
   Kết hợp giành và giữ chính quyền. 

 • Câu 12:

  Nội dung nào sau đây không phải là nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại? 

  • A.
   Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế. 

  • B.
   Sự thắng lợi của cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc. 

  • C.
   Sự thắng lợi của cách mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

  • D.
   Mâu thuẫn của các nước đế quốc về thuộc địa dẫn tới chiến tranh thế giới. 

 • Câu 13:

  Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu (XVI-XVIII), cuộc cách mạng triệt để nhất là

  • A.
   cách mạng tư sản Anh.       

  • B.
   chiến tranh dành độc lập ở Bắc Mĩ. 

  • C.
   cách mạng tư sản Hà Lan.       

  • D.
   cách mạng tư sản Pháp. 

 • Câu 14:

  Một trong những vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại được thể hiện ở việc 

  • A.
   làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa.

  • B.
   góp phần gìn giữ bản sắc của các dân tộc.

  • C.
   tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến.

  • D.
   định hướng cho sự phát triển của các quốc gia.

 • Câu 15:

  Kết quả của cuộc cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là

  • A.
   quân khởi nghĩa chiếm được các công sở, bắt giam bộ trưởng và các tướng tá của Nga hoàng. 

  • B.
   thành lập chín phủ lâm thời của giai cấp tư sản. 

  • C.
   lật đổ chế độ Nga hoàng, hai chính quyền song song tồn tại. 

  • D.
   thành lập Xô Viết các đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.

 • Câu 16:

  Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

  • A.
   địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường.

  • B.
   nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp.

  • C.
   vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận.

  • D.
   nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng.

 • Câu 17:

  Mục tiêu và đường lối cách mạng tháng Mười Nga được Lê nin trình bày rõ trong tác phẩm nào? 

  • A.
   Nhà nước và cách mạng. 

  • B.
   Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

  • C.
   Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao. 

  • D.
   Luận cương tháng tư. 

 • Câu 18:

  Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc cách mạng 1905- 1907 là 

  • A.
   quân chủ lập hiến.            

  • B.
   dân chủ tư sản. 

  • C.
   dân chủ cộng hòa.     

  • D.
   quân chủ chuyên chế. 

 • Câu 19:

  Lực lượng lãnh đạo cao trào cách mạng 1905 – 1908 ở Ấn Độ là

  • A.
   giai cấp công nhân Ấn Độ. 

  • B.
   một bộ phận giai cấp tư sản Ấn Độ. 

  • C.
   tầng lớp trí thức ở Ấn Độ.  

  • D.
   giai cấp nông dân Ấn Độ. 

 • Câu 20:

  Phong trào Duy tân (1898) ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

  • A.
   Vua Quang Tự.             

  • B.
   Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

  • C.
   Tôn Trung Sơn.            

  • D.
   Từ Hi Thái hậu.

 • Câu 21:

  Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga đã xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là

  • A.
   chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền chuyên chế Nga hoàng. 

  • B.
   chính phủ cộng hòa tư sản và chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản. 

  • C.
   chính quyền chuyên chế Nga hoàng và chính quyền vô sản. 

  • D.
   chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết. 

 • Câu 22:

  Vai trò của Lê nin đối với cách mạng Nga 1917 là 

  • A.
   tập hợp quần chúng đấu tranh lật đổ chính quyền Nga hoàng. 

  • B.
   lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga. 

  • C.
   tập hợp, lãnh đạo quần chúng, đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn kịp thời. 

  • D.
   soạn thảo luận cương tháng Tư. 

 • Câu 23:

  Đặc điểm của văn học ở các nước phương Đông từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là đã phản ánh 

  • A.
   sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản với nhân dân. 

  • B.
   mong muốn tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc, tự do. 

  • C.
   cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến. 

  • D.
   lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo. 

 • Câu 24:

  Đâu không phải là lý do chứng minh cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất của một cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

  • A.
   Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa 

  • B.
   Do giai cấp vô sản lãnh đạo 

  • C.
   Xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa 

  • D.
   Thiết lập được nền cộng hòa tư sản 

 • Câu 25:

  Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, nổi tiếng với bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là 

  • A.
   Mô-da.

  • B.
   Sô-panh. 

  • C.
   Bét-tô-ven.     

  • D.
   Trai-cốp-xki. 

 • Câu 26:

  Yếu tố kìm hãm sự phát  triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là 

  • A.
   làn sóng phản đối của nhân dân lan rộng. 

  • B.
   chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ. 

  • C.
   sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân. 

  • D.
   sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến. 

 • Câu 27:

  Kết quả của cuộc khởi nghĩa Bombay năm 1908 ở Ấn Độ  là buộc thực dân Anh phải 

  • A.
   tuyên bố trao trả độc lập cho Ấn Độ.     

  • B.
   nới lỏng ách cai trị Ấn Độ. 

  • C.
   thu hồi đạo luật chia cắt Bengan.        

  • D.
   trả tự do cho Tilắc. 

 • Câu 28:

  Tính chất của xã hội Trung Quốc sau Điều ước Tân Sửu (1901) là

  • A.
   xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.  

  • B.
   xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

  • C.
   xã hội thuộc địa.     

  • D.
   xã hội phong kiến. 

 • Câu 29:

  Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với 

  • A.
   giai cấp phong kiến bị thủ tiêu hoàn toàn.         

  • B.
   các tơrớt không lồ xuất hiện. 

  • C.
   tăng cường bóc lột và đàn áp công nhân.          

  • D.
   mở rộng chiến tranh xâm lược thuộc địa.

 • Câu 30:

  Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga sau cách mạng tháng Hai?

  • A.
   Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau. 

  • B.
   Không thể phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

  • C.
   Không đưa được nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất. 

  • D.
   Sự can thiệp của các nước đế quốc vào Nga. 

 • Câu 31:

  Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp

 • Câu 32:

  Nhận xét nào sau đây không đúng về cách mạng tháng 10 Nga năm 1917? 

  • A.
   Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công chính trị. 

  • B.
   Đảng Bônsêvích nắm quyền lãnh đạo. 

  • C.
   Là cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới. 

  • D.
   Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản. 

 • Câu 33:

  Ra-bin-đra-nát-Ta-go là nhà văn hóa lớn của nước nào?

 • Câu 34:

  Nét nổi bật của tình hình xã hội nước Nga năm 1917 là 

  • A.
   tập trung mọi mâu thuẫn của thời đại. 

  • B.
   nước Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất. 

  • C.
   còn tồn tại nền quân chủ chuyên chế. 

  • D.
   đế quốc phát triển yếu nhất châu Âu. 

 • Câu 35:

  Sự kiện đánh dấu mốc mở đầu cho lịch sử thế giới hiện đại là 

  • A.
   Liên Xô bắt đầu xây dựng CNXH(1921). 

  • B.
   Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc(1918). 

  • C.
   cách mạng tháng Mười Nga (1917).  

  • D.
   cách mạng tháng Hai ở Nga (1917). 

 • Câu 36:

  Chủ nghĩa thực dân phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi vào khoảng thời gian nào?

  • A.
   Từ đầu XX. 

  • B.
   Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX. 

  • C.
   Giữa thế kỉ XIX. 

  • D.
   Từ những năm 70 của thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

 • Câu 37:

  Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các nước khu vực Mĩ Latinh?

  • A.
   “Cây gậy” và “Củ cà rốt” 

  • B.
   “Cây gậy lớn”

  • C.
   “Ngoại gia đồng đô-la”

  • D.
   “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la” 

 • Câu 38:

  Sự kiện nào đánh dấu Campuchia trở thành thuộc địa của Pháp?

  • A.
   Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm 

  • B.
   Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ 

  • C.
   Vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước năm 1884 

  • D.
   Các giáo sĩ phương Tây xâm nhập vào Campuchia 

 • Câu 39:

  Hậu quả sau khi phong trào Nghĩa Hòa Đoàn thất bại? 

  • A.
   Trung Quốc bước đầu trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến 

  • B.
   Trung Quốc trở thành nước lệ thuộc 

  • C.
   Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến 

  • D.
   Trung Quốc trở thành nước độc lập 

 • Câu 40:

  Nội dung nào không nói về cải cách kinh tế của Minh Trị?

  • A.
   Thống nhất tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản ở nông thôn 

  • B.
   Hạ thuế quan với hàng hóa nước ngoài 

  • C.
   Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông vận tải 

  • D.
   Cho phép mua bán ruộng đất  • Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *